Legújabb híreink

Igyekszünk a legfrisebb híreket megosztani napelemekről, megújuló energiaforrásokról, illetve a hozzájuk kapcsolódó finanszírozás lehetőségekről

Legfontosabb tudnivalók az Otthonteremtési támogatásról

Létrehozva: November 30, 2020

A 2021.01.01. után igénybe vehető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása, pontos szabályai már megjelentek a Magyar Közlönyben. Ez egy igazán jó hír, hiszen így már a tervezés fázisában minden család pontosan tudja, hogy mire igényelheti a támogatást.

Az alábbi rövid összefoglalóban mindenki megtalálja a legfontosabb kérdésekre a válaszokat.

Ki veheti igénybe?

 • magyar állampolgár,
 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be,
 • legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy
 • élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik,
 • gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő, elvált, özvegy szülők.

Hányszor vehetem igénybe a támogatást?

A támogatást az igénylő/k egy alkalommal veheti/k igénybe.

Milyen jövedelmet kell igazolni?

 • a támogatás igénybevételének nem feltétele a jövedelemigazolás,
 • az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő Tbj.) 6. §-a szerint biztosított legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan biztosított,
 • kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, nyugdíjas, őstermelő, vállalkozó,
 • középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • gyermekgondozási díjban részesült,
 • az egyik fél külföldön is dolgozhat.

Ki minősül gyermeknek a támogatás esetén?

 • vér szerinti vagy örökbefogadott, eltartott 25. életévét még nem töltött gyermek/ek,
 • magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 • vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy (mozgáskorlátozott, szellemi fogyatékkal élő, vak).

Milyen ingatlanra tudom igénybe venni a támogatást?

 • az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan (osztatlan közös tulajdonra megkötésekkel) lakáscélú épületeire,
 • az igénylő/igénylők, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdonrésszel rendelkezik/nek,
 • legalább 1 éve az ingatlanban élnek, ott bejelentett lakcímük van,
 • kivéve, ha tulajdonszerzés 1 éven belül történt, illetve, ha gyermek 1 évnél fiatalabb,
 • az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása az igénylőnek.

Egyedülálló szülőként is igénybe tudom venni a támogatást?

Igen, amennyiben egyik szülő neveli a gyermeket/gyermekeket, akkor a támogatás 50%-át veheti igénybe. Ha a külön élő szülő nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a gyermeket nevelő szülő a másik 50%-ot is igényelheti. Ha közös felügyelet alatt van a gyermek, akkor mindkét szülő igényelheti az összeg felét (legalább 1 gyermek bejelentetten él az érintett ingatlanban 1 éve).

Hányszor lehet igénybe venni a támogatást?

Ha egyszer valaki igénybe vette ezt a támogatást, akkor másodjára már nincs erre lehetősége. Ezért érdemes a családi lehetőségeihez és igényeihez mérten a lehető legmagasabb összeget felhasználni.

Mit történik, ha olyan lakást házat veszek, amire az előző tulajdonos már igénybe vette a támogatást?

Ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdonát teljes egészében eladta, a korábban már támogatással érintett ingatlanra az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás (kivéve, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek hozzátartozója). A támogatást eladást követően az eladónak nem kell visszafizetnie.

Mekkora a támogatás mértéke?

 • A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
 • Ennek maximum 50%-a lehet anyagköltség, illetve maximum 50%-a munkadíj.

Támogatható építési tevékenységek (ezek közül csak azokat emeljük ki, amelyet vállalkozásunkon keresztül is el lehet érni)

 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napelemes rendszer telepítése, cseréje.

Teljesítést igazoló számlák

 • 2021. 01.01. után megkötött vállalkozási szerződés alapján kiállított,
 • az igénylő/igénylők saját nevére szóló,
 • termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított,
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében kiállított számlák is elszámolhatóak,
 • a támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe,
 • a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet,
 • a vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve vállalkozásaik nem foglalkoztathatják az igénylőt vagy annak közlei hozzátartozóját,
 • vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában,
 • nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető CSOK elszámolás során már elszámolt.

Hogyan tudom igényelni a támogatást?

 • a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül,

de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető,

 • több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni,
 • a támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál nyújtható be,
 • a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:

 • személyi iratok, lakcímet igazoló hatósági igazolványok, TAJ szám és biztosítottság igazolása (magánokiratban),
 • válás, örökbefogadás, gyámság esetén annak igazolása,
 • a 12. hetét betöltött magzat esetén a várandós gondozási könyv vonatkozó része
 • életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló dokumentum:
  • orvosszakértői szerv által kiállított igazolás,
  • fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat,
  • súlyos mozgáskorlátozott személyek
  • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat;
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
 • a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,
 • nyilatkozat a korábban igénybe vett lakástámogatásokról,
 • az igénylő az elektronikus úton benyújtott kérelmét és mellékleteit – így különösen a szükséges mellékletek másolatait – saját maga is hitelesítheti
 • vállalkozási szerződések, valamint a kifizetéseket igazoló dokumentumok.

Támogatás elbírálása

Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el a kérelmet. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be. Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A Kincstár a támogatói okiratot megküldi az igénylő részére, majd kiállítást követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára. Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

Ellenőrzik-e utólag a felújítást

A Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.  A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére. Ha az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Amennyiben az Ön is szeretné igénybe venni az Otthonteremtési támogatást, érdemes még időben végiggondolni az otthonában szükségek korszerűsítéseket, ezekhez árajánlatot kérni!

Siessen, használja ki a lehetőséget!
Takarítson meg pénzt!